Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3133) Chính sách (2011) Thuế - Lệ phí (1872)
Hành chính (1818) Doanh nghiệp (1753) Đất đai - Nhà ở (1614)
Tài chính - Ngân hàng (1554) Giáo dục - Đào tạo (1209) Lao động - Tiền lương (910)
Xây dựng (829) Y tế - Sức khỏe (766) Xuất - Nhập khẩu (740)
Đầu tư (733) Nông nghiệp (691) Giao thông (686)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
44/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
42/2016/QĐ-TTg 10/10/2016 Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội
41/2016/QĐ-TTg 10/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
140/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Về lệ phí trước bạ
139/2016/NĐ-CP 04/10/2016 Quy định về lệ phí môn bài
25/2016/TT-BGTVT 03/10/2016 Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
138/2016/NĐ-CP 01/10/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
15/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
14/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
137/2016/NĐ-CP 29/09/2016 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018
13/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
24/2016/QĐ-UBND 27/09/2016 Ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Ninh Bình
43/2016/QĐ-UBND 26/09/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
52/2016/QĐ-UBND 23/09/2016 Ban hành Quy định xét chọn, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
49/2016/QĐ-UBND 23/09/2016 Về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre
38/2016/QĐ-UBND 23/09/2016 Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
43/2016/QĐ-UBND 22/09/2016 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xuc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
40/2016/QĐ-TTg 22/09/2016 Về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
25/2016/TT-BTNMT 22/09/2016 Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
22/2016/QĐ-UBND 22/09/2016 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
141/2016/TT-BTC 21/09/2016 Sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
64/2016/QĐ-UBND 20/09/2016 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
47/2016/QĐ-UBND 20/09/2016 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre
21/2016/TT-BCT 20/09/2016 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu
20/2016/TT-BCT 20/09/2016 Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
46/2016/QĐ-UBND 19/09/2016 Ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre
42/2016/QĐ-UBND 19/09/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội
41/2016/QĐ-UBND 19/09/2016 Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
45/2016/QĐ-UBND 16/09/2016 Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
39/2016/QĐ-CP 16/09/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
138/2016/TT-BTC 16/09/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài
32/2016/TT-BYT 15/09/2016 Quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
24/2016/TT-BGTVT 15/09/2016 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS
44/2016/QĐ-UBND 14/09/2016 Về việc quy định kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
42/2016/QĐ-UBND 14/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
38/2016/QĐ-TTg 14/09/2016 Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
51/2016/QĐ-UBND 13/09/2016 Ban hành Quy định "Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng"
43/2016/QĐ-UBND 13/09/2016 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
40/2016/QĐ-UBND 12/09/2016 Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội
27/2016/QĐ-UBND 12/09/2016 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
26/2016/TT-NHNN 12/09/2016 Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia
130/2016/TT-BQP 10/09/2016 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
62/2016/QĐ-UBND 09/09/2016 Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016
61/2016/QĐ-UBND 09/09/2016 Ban hành Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp mới thành lập địa bàn tỉnh An Giang
50/2016/QĐ-UBND 09/09/2016 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
30/2016/QĐ-UBND 09/09/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/2016/TT-BXD 09/09/2016 Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
1 - 50 | 37419Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.