Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3141) Chính sách (2018) Thuế - Lệ phí (1876)
Hành chính (1840) Doanh nghiệp (1755) Đất đai - Nhà ở (1617)
Tài chính - Ngân hàng (1555) Giáo dục - Đào tạo (1213) Lao động - Tiền lương (913)
Xây dựng (833) Y tế - Sức khỏe (767) Xuất - Nhập khẩu (740)
Đầu tư (734) Nông nghiệp (691) Giao thông (688)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
161/2016/NĐ-CP 02/12/2016 Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
51/2016/QĐ-TTg 29/11/2016 Về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam
160/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
157/2016/NĐ-CP 24/11/2016 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
156/2016/NĐ-CP 21/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
29/2016/QH14 14/11/2016 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
28/2016/QH14 11/11/2016 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
27/2016/QH14 11/11/2016 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
150/2016/NĐ-CP 11/11/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
149/2016/NĐ-CP 11/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
26/2016/QH14 10/11/2016 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
25/2016/QH14 09/11/2016 Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020
24/2016/QH14 08/11/2016 Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
182/2016/TT-BQP 08/11/2016 Hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
32/2016/TT-BTNMT 07/11/2016 Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
23/2016/QH14 07/11/2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
181/2016/TT-BQP 04/11/2016 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
148/2016/NĐ-CP 04/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
50/2016/QĐ-TTg 03/11/2016 Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
23/2016/TT-BTTTT 02/11/2016 Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
147/2016/NĐ-CP 02/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
146/2016/NĐ-CP 02/11/2016 Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
49/2016/QĐ-TTg 01/11/2016 Ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất
145/2016/NĐ-CP 01/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
144/2016/NĐ-CP 01/11/2016 Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
48/2016/QĐ-TTg 31/10/2016 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
47/2016/QĐ-TTg 31/10/2016 Về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
33/2016/TT-BNNPTNT 31/10/2016 Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
30/2016/TT-BGTVT 28/10/2016 Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
33/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
158/2016/TT-BTC 25/10/2016 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
32/2016/TT-BNNPTNT 24/10/2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
162/2016/TT-BQP 21/10/2016 Quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
161/2016/TT-BQP 21/10/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
29/2016/TT-BGTVT 20/10/2016 Quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam
155/2016/TT-BTC 20/10/2016 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP
02/2016/TT-TTCP 20/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
44/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
22/2016/TT-BTTTT 19/10/2016 Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
152/2016/TT-BTC 17/10/2016 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
151/2016/TT-BTC 17/10/2016 Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
1 - 50 | 37538Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.