Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3231) Hành chính (2189) Chính sách (2048)
Thuế - Lệ phí (2010) Doanh nghiệp (1776) Đất đai - Nhà ở (1694)
Tài chính - Ngân hàng (1568) Giáo dục - Đào tạo (1243) Lao động - Tiền lương (949)
Xây dựng (862) Y tế - Sức khỏe (783) Xuất - Nhập khẩu (761)
Đầu tư (740) Giao thông (713) Nông nghiệp (712)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
148/2017/NĐ-CP 25/12/2017 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
147/2017/NĐ-CP 25/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
138/2017/TT-BTC 25/12/2017 Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
49/2017/QĐ-TTg 21/12/2017 Về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí
29/2017/TT-BCT 20/12/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
49/2017/TT-BGTVT 15/12/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
40/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
39/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
29/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
144/2017/NĐ-CP 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
131/2017/TT-BTC 15/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
143/2017/NĐ-CP 14/12/2017 Quy định bảo vệ công trình hàng hải
48/2017/TT-BGTVT 13/12/2017 Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải
38/2017/TT-BTTTT 13/12/2017 Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
48/2017/QĐ-TTg 12/12/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
142/2017/NĐ-CP 11/12/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
28/2017/TT-BCT 08/12/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
47/2017/TT-BGTVT 07/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
37/2017/TT-BTTTT 07/12/2017 Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
27/2017/TT-BCT 06/12/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
15/2017/TT-BKHCN 05/12/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
140/2017/NĐ-CP 05/12/2017 Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
06/2017/TT-BKHĐT 05/12/2017 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
298/2017/TT-BQP 01/12/2017 Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
51/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
05/2017/TT-BKHĐT 30/11/2017 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
36/2017/TT-BTTTT 29/11/2017 Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
26/2017/TT-BCT 29/11/2017 Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
46/2017/TT-BGTVT 27/11/2017 Quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển
139/2017/NĐ-CP 27/11/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
56/2017/QH14 24/11/2017 Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
55/2017/QH14 24/11/2017 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
54/2017/QH14 24/11/2017 Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
53/2017/QH14 24/11/2017 Về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
21/2017/QH14 24/11/2017 Luật Quy hoạch
35/2017/TT-BTTTT 23/11/2017 Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
24/2017/TT-BCT 23/11/2017 Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
20/2017/QH14 23/11/2017 Luật Quản lý nợ công
52/2017/QH14 22/11/2017 Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
34/2017/TT-BTTTT 22/11/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình
33/2017/TT-BTTTT 22/11/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm"
51/2017/QH14 21/11/2017 Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
19/2017/QH14 21/11/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
18/2017/QH14 21/11/2017 Luật Thủy sản
‹ Trước51 - 100 | 39092Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.