Nghị quyết của Chính phủ » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
132/NQ-CP 08/12/2017 Về việc ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)
131/NQ-CP 06/12/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017
126/NQ-CP 29/11/2017 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
125/NQ-CP 29/11/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
124/NQ-CP 29/11/2017 Về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử
122/NQ-CP 23/11/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
121/NQ-CP 22/11/2017 Về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
117/NQ-CP 09/11/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017
112/NQ-CP 30/10/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an
111/NQ-CP 23/10/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
106/NQ-CP 10/10/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017
104/NQ-CP 09/10/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
103/NQ-CP 06/10/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
101/NQ-CP 06/10/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
100/NQ-CP 06/10/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
99/NQ-CP 03/10/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
98/NQ-CP 03/10/2017 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
97/NQ-CP 02/10/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
93/NQ-CP 26/09/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
91/NQ-CP 15/09/2017 Về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia
90/NQ-CP 15/09/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
89/NQ-CP 13/09/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
84/NQ-CP 06/09/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017
83/NQ-CP 31/08/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017
81/NQ-CP 22/08/2017 Về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác giáo dục
80/NQ-CP 18/08/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
79/NQ-CP 18/08/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
78/NQ-CP 18/08/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
76/NQ-CP 10/08/2017 Về việc gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam
75/NQ-CP 09/08/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017
74/NQ-CP 09/08/2017 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai
71/NQ-CP 08/08/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
70/NQ-CP 03/08/2017 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
69/NQ-CP 03/08/2017 Về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
67/NQ-CP 31/07/2017 Về việc ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)
63/NQ-CP 25/07/2017 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
61/NQ-CP 11/07/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017
60/NQ-CP 06/07/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
59/NQ-CP 04/07/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vị chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
58/NQ-CP 04/07/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
57/NQ-CP 04/07/2017 Về việc không ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ
51/NQ-CP 19/06/2017 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
49/NQ-CP 13/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ
48/NQ-CP 13/06/2017 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục
46/NQ-CP 09/06/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017
44/NQ-CP 29/05/2017 Về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Ấn Độ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ
40/NQ-CP 10/05/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017
38/NQ-CP 25/04/2017 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"
36/NQ-CP 15/04/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017
34/NQ-CP 07/04/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017
1 - 50 | 815Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.