Nghị quyết của Chính phủ » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
91/NQ-CP 15/09/2017 Về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia
90/NQ-CP 15/09/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
89/NQ-CP 13/09/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
84/NQ-CP 06/09/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017
83/NQ-CP 31/08/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017
81/NQ-CP 22/08/2017 Về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác giáo dục
80/NQ-CP 18/08/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
79/NQ-CP 18/08/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
78/NQ-CP 18/08/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
76/NQ-CP 10/08/2017 Về việc gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam
75/NQ-CP 09/08/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017
74/NQ-CP 09/08/2017 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai
71/NQ-CP 08/08/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
70/NQ-CP 03/08/2017 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
69/NQ-CP 03/08/2017 Về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
67/NQ-CP 31/07/2017 Về việc ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)
63/NQ-CP 25/07/2017 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
61/NQ-CP 11/07/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017
60/NQ-CP 06/07/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
59/NQ-CP 04/07/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vị chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
58/NQ-CP 04/07/2017 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
57/NQ-CP 04/07/2017 Về việc không ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Đà Nẵng theo Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ
51/NQ-CP 19/06/2017 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
49/NQ-CP 13/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ
48/NQ-CP 13/06/2017 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục
46/NQ-CP 09/06/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017
44/NQ-CP 29/05/2017 Về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Ấn Độ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ
40/NQ-CP 10/05/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017
38/NQ-CP 25/04/2017 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"
36/NQ-CP 15/04/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017
34/NQ-CP 07/04/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017
30/NQ-CP 07/03/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017
29/NQ-CP 24/02/2017 Về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
27/NQ-CP 21/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
25/NQ-CP 08/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
23/NQ-CP 07/02/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017
19-2017/NQ-CP 06/02/2017 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
02/NQ-CP 06/01/2017 Về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác Biển và Nghề cá
01/NQ-CP 01/01/2017 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
113/NQ-CP 31/12/2016 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016
112/NQ-CP 30/12/2016 Về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế
107/NQ-CP 26/12/2016 Về việc gia hạn Bản thỏa thuận về thương mại gạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi
103/NQ-CP 05/12/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016
101/NQ-CP 29/11/2016 Về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế
100/NQ-CP 18/11/2016 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
99/NQ-CP 08/11/2016 Về việc ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic
97/NQ-CP 04/11/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016
89/NQ-CP 10/10/2016 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
78/NQ-CP 05/09/2016 Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát
76/NQ-CP 03/09/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016
1 - 50 | 796Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.