Nghị quyết của Chính phủ » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40/NQ-CP 10/05/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017
38/NQ-CP 25/04/2017 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"
36/NQ-CP 15/04/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017
34/NQ-CP 07/04/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017
30/NQ-CP 07/03/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017
29/NQ-CP 24/02/2017 Về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
27/NQ-CP 21/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
25/NQ-CP 08/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
23/NQ-CP 07/02/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017
19-2017/NQ-CP 06/02/2017 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
02/NQ-CP 06/01/2017 Về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác Biển và Nghề cá
01/NQ-CP 01/01/2017 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
113/NQ-CP 31/12/2016 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016
112/NQ-CP 30/12/2016 Về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế
107/NQ-CP 26/12/2016 Về việc gia hạn Bản thỏa thuận về thương mại gạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi
103/NQ-CP 05/12/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016
101/NQ-CP 29/11/2016 Về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế
100/NQ-CP 18/11/2016 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
99/NQ-CP 08/11/2016 Về việc ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic
97/NQ-CP 04/11/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016
89/NQ-CP 10/10/2016 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
78/NQ-CP 05/09/2016 Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát
76/NQ-CP 03/09/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016
74/NQ-CP 31/08/2016 Về việc hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam
73/NQ-CP 26/08/2016 Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020
72/NQ-CP 16/08/2016 Về việc sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về Vận chuyển hàng không ký năm 1994
71/NQ-CP 05/08/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016
67/NQ-CP 02/08/2016 Về việc phê duyệt Hiệp định khung về Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na
64/NQ-CP 22/07/2016 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
63/NQ-CP 22/07/2016 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
62/NQ-CP 21/07/2016 Về việc miễn thị thực cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
60/NQ-CP 08/07/2016 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
59/NQ-CP 07/07/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016
56/NQ-CP 30/06/2016 Về việc gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a
54/NQ-CP 24/06/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2016
52/NQ-CP 15/06/2016 Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
49/NQ-CP 07/06/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016
41/NQ-CP 26/05/2016 Về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
35/NQ-CP 16/05/2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
34/NQ-CP 16/05/2016 Về việc ký Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á
33/NQ-CP 09/05/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016
19-2016/NQ-CP 28/04/2016 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020
27/NQ-CP 05/04/2016 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
25/NQ-CP 04/04/2016 Về việc phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma
24/NQ-CP 01/04/2016 Về việc phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
23/NQ-CP 30/03/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016
22/NQ-CP 29/03/2016 Về việc ký Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Thú y và Bệnh truyền lây từ động vật sang người
21/NQ-CP 21/03/2016 Về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
20/NQ-CP 03/03/2016 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2016
18/NQ-CP 26/02/2016 Về việc ký Nghị định thư 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh
1 - 50 | 769Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.